Privatumo politika

Ši privatumo politika nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką, kai jūs naudojatės ar domitės advokato padėjėjo Tomo Norvilio teikiamomis teisinėmis paslaugomis bei valdomos interneto svetainės https://www.norvilis.lt/ (toliau – Svetainė) veikimo sąlygas. Advokato padėjėjas Tomas Norvilis tvarko jūsų asmens duomenis vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas advokato padėjėjas Tomas Norvilis. Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų tvarkomais asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su advokato padėjėju Tomu Norviliu el. paštu tomas.norvilis@norvilis.lt arba tel. +370 682 22753.

Kokie ir kokiais tikslais yra tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Advokato padėjėjas Tomas Norvilis tvarko šiuos jūsų asmens duomenis:

· pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kurie naudojami sutarties su jumis sudarymui ir jos įvykdymui;

· informaciją, kurią jūs patys pateikiate kartu su užklausa ar paslaugų teikimo metu, kuri naudojama pateikti atsakymą į jūsų pateiktą užklausą ar suteikti jums paslaugą;

· kitus asmens duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų pačių sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingi, kad jūsų pateikiami asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų nurodymas yra laikomas šios privatumo politikos pažeidimu. Advokato padėjėjas Tomas Norvilis jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus. 

Jūs galite nesutikti pateikti savo asmens duomenis, tačiau tokiu atveju advokato padėjėjas Tomas Norvilis neturėdamas jūsų asmens duomenų negalės atitinkamai įgyvendinti šioje privatumo politikoje numatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi jūsų asmens duomenis?

 Advokato padėjėjas Tomas Norvilis tvarko jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

· jūsų pačiu duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje privatumo politikoje;

· tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant sudaryti su jumis sutartį ir ją įvykdyti;

· tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų advokato padėjėjo Tomo Norvilio interesų, tokių kaip pavyzdžiui, siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ar juos sumažinti.

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 10 metų po paslaugų jums suteikimo. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Ar jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami kitiems asmenims?

 Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje.

Be to, jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti:

· jei tai privaloma atlikti pagal įstatymą;

· siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

 Išskyrus kaip numatyta šioje privatumo politikoje, jūsų asmens duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims ir į trečiąsias šalis.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Advokato padėjėjas Tomas Norvilis, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudojant slapukus gali būti gauta informacija apie jūsų naršymą Svetainėje, kuri padeda pateikti jums aktualią informaciją ir tobulinti Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais nei numatyta ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Atkreiptinas dėmesys, kad socialiniams tinklams, kuriuose advokato padėjėjas Tomas Norvilis turi paskyras, yra taikoma atitinkamo socialinio tinklo slapukų ir privatumo politikos. Dėl to, naudodamiesi socialiniais tinklais, turėtumėte susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo slapukų ir privatumo politikomis bei jų laikytis.

Jūsų teisės

 Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

· teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

· teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;

· teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);

· teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

· teisę į savo asmens duomenų perkeliamumą;

· teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys;

· teisę dėl savo asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į advokato padėjėją Tomą Norvilį el. paštu tomas.norvilis@norvilis.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę. Jūsų tapatybė gali nustatoma pagal jūsų el. pašto adresą. Kilus įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, gali būti pareikalauta besikreipiančiojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

Advokato padėjėjas Tomas Norvilis, įgyvendindamas jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, advokato padėjėjas Tomas Norvilis turi teisę:

· pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba

· atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika gali būti bet kada pakeista. Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje patalpinant atnaujintą privatumo politiką. Jei bus atlikti esminiai privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus atskirai pranešta Svetainėje arba jūsų nurodytu el. paštu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti Svetainėje skelbiamą privatumo politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši privatumo politika įsigaliojo 2018-05-25